فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

محمد رضا روحانی / شورا، آرمانشهر مصدق

 

“…انجمن های سرٌی قبل از مشروطیت که با کمک تشکلهای صنفی سنتی در شهرها میدان عملی مبارزه را در دست داشتند با ترکتازی محمدعلی شاه دوباره به راه افتادند. کمیته آزادیخواهان در رشت، فدائیان جمهوری طلب در تهران، حزب اجتماعیون تهران، کمیته انقلاب تهران و … تشکیل شد. فرقۀ دموکرات ایران (مشهد) و حزب سوسیال دموکرات (آذربایجان)، سازمان انقلابی مجاهدین مشهد و سازمان سوسیال دموکرات مسلمان، از آن جمله اند. در عین حال انجمنهای ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی و متمم آن نهادی شناخته شده بود با تشکل داوطلبانه سازمان یافت (11). ادوارد براون تعداد روزنامه های آن زمان را حدود 90 ذکر می کند (12)…”

 

برای خواندن کتاب “شورا، آرمانشهر مصدق” نوشتۀ آقای محمد رضا روحانی روی لینک کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید

Facebookgoogle_plus